Search form

Salecebaicne 26

Pol yeuctiyac fungineine miwec

1Agripadi Pol yanguc edowec, “Gageuc funginegone miyengka ngagenang.”

Inguc mime Pol ye moleine bafangkelu yeicne fungngineine yanguc edocebawec, 2-3“Ngictau Agripa, gagi Yuda-ngic nongele aibaba nga yowa miminonggeng fagac, yogo ngageyackegic, yogo noine. Ilec kwele-angacka Yuda-ngic yengi yowawa locnugabiyeng, ilec ameine gala midacte. Ilec ailu ngagenelelu uc mikac ngiyeengka yowane minogale uwagelegabac.

4“Na madecnahac mac-himongnele ngic-ngigac yengeholec gaiba ailu Yerusalem iwa gaiba. Dameng iwa aibabane ailu gaofeiba, yogolec fungine Yuda-ngic yenge ngageyackegaing. 5Aime Farisaio yefengineng dondonne balaibecaigaing, yengelacni monic na hocne esecne gaiba. Ailu fungine ngani-ngagec aiiba, yogolec miyengka nalic edocgudaingte.* 6Wapongti yowa yogo ngambofocnonggeng biyachac mipangkeyelelu edocebawec, ‘Yowa yogo noine fikedaicte,’ yogo ngagesingkecaigabacte yakumac yowawa domagabac.* 7Israel habu 12 yenge damengsoc Wapongti wiyac mipangkeyelewec, yogo fikeyackenale ngagesingkelu deboc hadeng Wapong afeelu gaibong. Oc ngictau Agripa, i na momoc ngagesingkebe Yuda-ngic yengi yowawa locnugabiyeng. 8Aime ngenge omale Wapongti homaicne bagbolicebadaicte, yogo ngagebong mi fikedaicte ingucne aicaigac. Na homackacni gboliye fangke-fangke i ngagesingkegabac.

9“Ailu na esecne Yesu Nasaret-hocni, yele wac-siducine yogo yefe fungine fungine basowalenogale milu inguc aiiba.* 10Aime depec-baba ngic micne yengi bole neleibong, yogo balu gabe Yesule aling gbagbacne homacne benang muc-macka locebabe yowawa domabong wehomacebanogale mibong, na yogo nalic ainingte ngagelu gaiba. Yogo Yerusalem iwa inguc ailu gaiba. 11Ailu na dameng homacne Yuda-ngic yengele kpakpaduc macnginangsoc felu kwele-hefaliyec weboting aiyelelu Yesu misulec aicnoningte weyebic aiyelelu gaiba. Ailu aalic sugucne benang ngageyeleiba, ailu yogo Israel kwelina yawa sugu mi aiiba. Na himong gocne yengele taonka inguchac hikelu weyebic aiyelelu gaiba.

12“Inguc aibe depec-baba ngic micne yengi kuc nelelu mibong Damasko iwa bole inguchac banogale locnubong hikeiba. 13Oc ngictaune, na yefewa hikebe dameng 12 kilok aiyemewa honocmengkacni angoc sugucne monicti wenacte angoc ewaligac, ingucnedi walu na nga alingfocne kwenggalangnubawec. 14Kwenggalangnubame nonge himongka lodingke wawelu fabeng Hibru yowawa yefe-yowa monic yanguc fikeme ngageiba, ‘Sol Sol, ga omale weyebic ainelelu gacaigic? Ga kwele-sanang inguc aigacgu yasune micineholec yogo gageuc weengka hicgume doic ngagedamecte.’+

15“Inguc ngagelu yanguc miiba, ‘Sugucne, ga ma?’

“Mibe yanguc edocnuwec, ‘Weyebic ainelecaigic, na hocne Yesu. 16Ga fangkelu domac. Yakumac nale bole-madec aidamecte yogolec fikegelegabac. Yogolec wiyac yakumac nganigic nga lobewa edalicgube nganidamecte, yogolec siduc-mimine gadamecte. 17Na yakumac alingfocgone nga Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewacni bamoctogudacte. Ailu nani yengela salecgube hikelu 18ngic-ngigac dongengineng balockeengka kundung lobeelu angocina gadaingte. Ailu Aleng sugucnenginengte kuc hegilelu yenge Wapongta hefaliye hikedaingte. Inguc aibong bikicngineng hegileme na Sugucne inguc ngagesingnubong gaga gbagbacne yeleicne, yengele habuwa locebadaicte.’*

19“Ngictau Agripa, na honocmengkacni gung-didicka ingucne nganiiba, yogo mi hegileiba. 20Na molickelu Damasko hikeiba. Iwacni hefaliyelu Yerusalem nga Yudeya himongka hikeiba. Iwacni Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikelu inguc ailu gaiba. Dameng iwa yenge kwelengineng hefaliyelu Wapongta hikelu kwele-hefaliyecte aibaba madicne bafuwaningte edocebalu gaiba.

21“Na inguc ailu gabe Yuda-ngic yengi Ibu-kuluckacni bacnulu wehomacnunogale aiibong. 22Aime Wapongti damongnulu game mic-yowaine milu gaiba, ailu yakumac migabac. Na ngic feicne waicne ngenge momoc ngiyeebongka yago domalu mifickengelegabac. Wapongte sinaic mimi nga Moses yengi wiyac fikenale milu kwelengkeibong, yogo hocne milu gagabac. 23Mesia ye doic sugucne ngagegacgu homadaicte. Ailu homaicne yengele micne balu fangkelu Yuda-ngic nga Israel yengele alingkacni miyac yenge momoc angocte yowa mime yegengkeyeledaicte. Yowa yogo hocne Moses nga Wapongte sinaic mimi yengi kwelengkeibong.”*

24Pol ye fungngineine inguc milu edocebame Festusdi aukwecnolu yanguc miwec, “Ga ngage-ngagetowagonedi kwele-sifuc bafuwageleme kapaine aigic.”

25Inguc mime Poldi yowa yanguc bafaliyecnowec, “Gawana Festus, na kapaine mi aigabac. Na yowa noine nga dondonne migabac. 26Yowa migabac, yogolec fungine ngictau Agripa ye ngageyackegacte yela efecne migabac. Yowa migabac, yogo sangke-sangke mi fikewec. Ngictau, ga ngage-ngage monicte mi kpungkeing. 27Ngictau Agripa, ga Wapongte sinaic mimi yengele yowa ngagesingkegic, me? Na ngagegabac, ga ngagesingkegic.”

28Inguc mime Agripadi yanguc edowec, “Uc mikac ngiyebe mi daliweme, Kristole aling aidactele minelegic, me? Yogo miyac.”

29Inguc mime Poldi yanguc miyelewec, “Dameng dalicne me bangkacne, yogo mi midacte. Ga nga ngic gocne yakumac yowa yago mibe ngagegaing, ngenge nale ngage-ngagesing ingucnehac ainingte milockegabac. Ailu senti na ingucneyac mi witicngebaningte migabac.”

30Inguc mime ngictau Agripa nga Festus ailu Benaisi nga gocne ngiyeibong yenge fangke 31lelu mingagec ailu yanguc miibong, “Ngic yogo yedi homadaicte me muc-macka ngiye-ngiyele yefe monic mi fikegac.”

32Aime Agripadi Festus yanguc edowec, “Ngic yago ye ngictau Sisadi yowaine mimoctonale mi midec ingucne, ga nalic lukecnoengka hikelu gadec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index