Search form

Salecebaicne 26:2-3

2-3“Ngictau Agripa, gagi Yuda-ngic nongele aibaba nga yowa miminonggeng fagac, yogo ngageyackegic, yogo noine. Ilec kwele-angacka Yuda-ngic yengi yowawa locnugabiyeng, ilec ameine gala midacte. Ilec ailu ngagenelelu uc mikac ngiyeengka yowane minogale uwagelegabac.

4“Na madecnahac mac-himongnele ngic-ngigac yengeholec gaiba ailu Yerusalem iwa gaiba. Dameng iwa aibabane ailu gaofeiba, yogolec fungine Yuda-ngic yenge ngageyackegaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index