Search form

Salecebaicne 26:23

23Mesia ye doic sugucne ngagegacgu homadaicte. Ailu homaicne yengele micne balu fangkelu Yuda-ngic nga Israel yengele alingkacni miyac yenge momoc angocte yowa mime yegengkeyeledaicte. Yowa yogo hocne Moses nga Wapongte sinaic mimi yengi kwelengkeibong.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index