Search form

Salecebaicne 26:26

26Yowa migabac, yogolec fungine ngictau Agripa ye ngageyackegacte yela efecne migabac. Yowa migabac, yogo sangke-sangke mi fikewec. Ngictau, ga ngage-ngage monicte mi kpungkeing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index