Search form

Salecebaicne 26:29

29Inguc mime Poldi yanguc miyelewec, “Dameng dalicne me bangkacne, yogo mi midacte. Ga nga ngic gocne yakumac yowa yago mibe ngagegaing, ngenge nale ngage-ngagesing ingucnehac ainingte milockegabac. Ailu senti na ingucneyac mi witicngebaningte migabac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index