Search form

Salecebaicne 26:32

32Aime Agripadi Festus yanguc edowec, “Ngic yago ye ngictau Sisadi yowaine mimoctonale mi midec ingucne, ga nalic lukecnoengka hikelu gadec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index