Search form

Salecebaicne 26:4

4“Na madecnahac mac-himongnele ngic-ngigac yengeholec gaiba ailu Yerusalem iwa gaiba. Dameng iwa aibabane ailu gaofeiba, yogolec fungine Yuda-ngic yenge ngageyackegaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index