Search form

Salecebaicne 27:1

Pol Roma taonka hikenogale bahikeibong

1Aime hudu-baba ngic yengele damong monic wacine Yulius, ye Sisale habu, yogowacni hudu-baba ngic 100 inguc damongebalu gawec. Aime Itali himongka hikenogale dameng bangkaleme ngictaudi mime Pol nga muc-macka ngic gocne Yulius yele molewa locebabong, yedi bacebame yenge momoc lac-wagewa feibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index