Search form

Salecebaicne 27:21

Ngic mibasanang aiyelewec

21Aime ngic yenge dameng dalicne nosing misa hegilelu gacgubong Poldi lelu hewacnginang domalu yanguc edocebawec, “Ngic, ngenge nale yowa ngagedabong, ibac nongileng Krit nuc mi hegiledabeng. Ailu foinac, wage mi sowaleme mafa nalic mi wicebadabeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index