Search form

Salecebaicne 27:22

22Aime yanguc edocngebabe, nongileng hewackacni monicti mi miyac ainale kwelengineng mi wadaic. Wagedi sugubac kwosockedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index