Search form

Salecebaicne 27:25

25Ilec ngic yago ngenge kwelengineng madickena. Wapongti yowa edocnugac, yogo inguc fikedaicte, yogo ngagesingkegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index