Search form

Salecebaicne 27:31

31Inguc mibong Poldi hudu-baba ngic yengele damong nga ngicfocine yanguc edocebawec, “Entacka wage-ngic hikeyackedaingte, ibac ngenge wasecne mi aidaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index