Search form

Salecebaicne 27:34

34Gobengineng nosingte aime nosing mi nono gacgu homadaingkale sanangnehac migabac. Ngenge kwele-yaec mi aining, ngenge sasawa nalic ngiyedaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index