Search form

Salecebaicne 28:10

10Bamadicebame ngic-ngigac yenge kwele-madictowa ngagenolelu hike-hikele dameng bangkaleme yefele noba-nosing nga moneng-mafa baficnubalu nolelu wagewa locnubaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index