Search form

Salecebaicne 28:17

17Ye inguc ngiyeme hadeng habackang aime Yuda-ngic yengele damongfocngineng wacebame kwesilu yeholec momoc ngiyebong yowa yanguc edocebawec, “Agofocne, na Yuda-ngic alingfocnonggeng yengele wacngineng mi bawaiba, me ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa nga aibabanginengte mife-miwa mi aiiba, i foinac. Aime yenge Yerusalem iwa moc bacnulu Roma-ngic yengele molewa locnuibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index