Search form

Salecebaicne 28:19

19Inguc milu Yuda-ngic yengi yowa ilec guling bacnubong welockeyelelu ngictau Sisadi yowane mimoctonale miiba. Nani Yuda-ngic yengele yowa monic yawa bakwesilu minogale mi kwesiiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index