Search form

Salecebaicne 28:20

20Na i hocne ngagelu ngengeholec mingagec ainangte wacngebabe kwesigaing. Israel ngic-ngigac nongileng Wapong mimipangnginele noine fikedaicte, yogo ngagesingkelu ganangte ailu sen yago molena witicnubong gagabac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index