Search form

Salecebaicne 28:23

23Inguc milu tutumangte dameng monic miibong, dameng yogo weleme Yuda-ngic homacnedi Pol mac ngiyewecka tumaneibong. Tumanebong, yedi Wapongte ngani-damongte fungine mime yegengkeyelewec. Ailu ye Mosesle yefe-yowa nga Wapongte sinaic mimi yengele yowa, yogo wafeme yenge yengileng ngage-ngagengineng hegilelu Yesu ngagesingkeningte mime yegengkeyelelu gawec. Ye ubiyactehac molickelu inguc milu gacgume mac debolewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index