Search form

Salecebaicne 28:26

26‘Ga hikelu ngic-ngigac habu yanguc edocebanong: Ngic-ngigac hedecti ngage-ngageine, yenge yogo ngagelu nalic mi ngage-motodaingte. Nga dongedi ngani-nganiine, yenge yogo nganilu nalic mi ngani-motodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index