Search form

Salecebaicne 28:27

27Yogo yangucte, ngic-ngigac aling yago yenge kwelengineng fongkeme hedecnginengti yowa ngageningte umalegac, ailu dongenginengti wiyac nganidaingkale ailu pisickegaing. Yenge gacgu dongenginengti wiyac monic nganidaing ilec, nga hedecnginengti ngagedaing ilec, ailu ngage-ngagenginengti wiyac monic ngage-motodaing ilec, yogo yenge kwelengineng wenuc hefaliyebong bamadicebadacte.’ (Yesaiya 6:9-10)

Yesaiyadi miyelewec, ngenge ngambofocnonggeng ingucnehac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index