Search form

Salecebaicne 28:4

4Inguc domame nuc yogolec ngic-ngigac yenge yogo nganilu mingagec ailu miibong, “Ngic yogo ye ngic wehomacebacaigac, ye kiwecka haulu mi homagac, yogo noine. Ailu ye dingongka yawa ofeemewa ameine welecnogac homadaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index