Search form

Salecebaicne 28:9

9Bamadickeme madickeme nuc yogolec ngic-ngigac yenge siduc i ngagelu huckolec yenge homacnehac kwesiyackebong inguchac bamadicebayackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index