Search form

Salecebaicne 3:12

12Aibong Pitadi nganicebalu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Israel ngic, ngenge ngic yago nganilu mimedec mi aidaing. Ailu ngenge noke mi nganicnupadabiyeng. Pasi yogo nokele kucka mi fikegac nga yogo noke Sugucnele dongewa madicne gagabelec i mi ngagedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index