Search form

Salecebaicne 3:14

14Ye hocne ngic gbagbacne nga pasi dondonne bagagac nga ngengebac ye lobe holecnoibong. Ailu kindololo-ngicti ngic monic weme homawec, ngenge ye hocne lukengelenale sanangne mibong

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index