Search form

Salecebaicne 3:19

19Ilec ngenge bikicngineng miyac ainale kwelengineng hefaliyeme Wapongta hikedaing. Inguc aidaingtewa Sugucnedi kwelengineng basanangebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index