Search form

Salecebaicne 3:25

25Wapongti ngambofocnonggeng yengeholec dodofic ailu Abraham yanguc edowec,

‘Ngambogone bole badaicte, yefe iwa himongne himongne ngic-ngigac yambungebadacte.’ (Fike-fike 22:18; 26:4)

Israel, ngenge dodoficnonggeng yogo nga Wapongte sinaic mimi yengele yowa miicne yogolec noineine ngengileng balu gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index