Search form

Salecebaicne 4

Pita nga Yohane muc-macka locepaibong

1Pita nga Yohane yeki ngic-ngigac yowa inguc edocebalu domaebocka depec-baba ngic+ ailu Ibu-kulucte lebe-ngic micne nga Sadyusi+ yenge momoc yekela lelu iwahac domaibong. 2Aime yeke Yesu ye micnenonggeng balu homackacni fangkeme homaicne momoc fangkedaingte, ilec yowa-siduc ngic-ngigac miboc yegengkeyelewecte micnefocngineng yenge yekele aalic ngagelu ngaba aiyeteibong. 3Inguc aiyetelu bacepalu mac biyac awelewecte muc-macka locepabong ngiyeboc mac saewec. 4Aime habutowadi Pita yowa mime ngageibong, yengelacni homacnedi yogo ngagesingkelu Yesule habuwa taockeibong. Aime ngic esecne nga gbolicne dzalengineng 5 tausen ngama ingucne aiwec.*

Pitadi Yesule wac mime yegengkewec

5Saeme Yuda-ngic yengele damong nga micnefocngineng ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge Yerusalem kpatuleibong. 6Kpatulelu depec-baba ngic yengele damong sugucne ye wacine Annas, nga Kaifas ailu Yohane nga Aleksanda, yenge depec-baba ngic micne ailu gocne gaibong, yengele alingfocngineng sasawa yenge momoc kpaduckelu ngiyeibong. 7Ngiyelu Pita nga Yohane bacepalu wele haicnginang locepaibong. Locepalu yanguc mi-uwac aiyeteibong, “Ngeke oma kucka nga male wacka pasi yogo babiyec?”

8Uwayetebong Pita ye Tili Asudi kweleina wakeme yanguc edocebawec, “Israel damongfocnonggeng nga micnefocnonggeng, mibe ngagening. 9Ngenge ngic hige-sowac ye wenuc madickeyec ailu yela pasi madicne wenuc fikecnoyecte uwanotedaingte, 10ngenge nga Israel-ngic sasawa ngageningte yowa yanguc mibe, ngenge Yesu Kristo Nasaret-hocni malicpongka webong homame Wapongti ye homackacni bagboliyeme fangkewec gagac. Aime yele wacka ngic yogo madickelu dongenginang domagac.*

11‘Ye hocne mac-baba ngic yenge posa monic sowacne milu wikeibong. Aime posa yogodi macte posa-bosing ingucne sanangne ailu domadaicte.’* (Miti Gee 118:22)

12Ngic monicta wetackebong yedi bikickacni nalic mi baicnubame wasecne ainangte yefe monic mi fagac, miyac. Himongne himongne nongileng Yesule wacka gabeng yedi bikickacni baicnubame wasecne aidabelengte.”*

13Aime Pita nga Yohane yeke hibi-mac sugucna monic mi feibocti hangoc mikac yowa miboc yenge yogo ngagelu mimedec aiibong. Ailu yeke Yesuholec gaiboc, yogo nganicepaibong. 14Aime ngic higeine madickewec, yedi yekeholec domame nganilu yowa bafaliyenogale ngagebong kpungkewec. 15Kpungkeme tutumangtowa iwacni aiyetebong sobengka wa domaebocka yengilangkac yowa yanguc milu mingagec aiibong, 16“Nongileng ngic yaeckang wenuc aiyetenangte kpungkegac. Yengi ngagesingkeningte yeke pasi sasawa bibiineholec baboc Yerusalemkocni ngic-ngigac yenge siducnginec biyac ngageyackeibong, ilec nalic mi bisockedabelengte. 17Aime yowa yogo macsoc hikeme ngagedaingkale yeke Yesule wacka yowa hatacmac mi edocebalu weduyelenicte kpatalayetenoga.”

18Inguc milu wacepalu yanguc edocepaibong, “Ngeke Yesule wac ngic hatacmac mi edocebalu weduyeledabiyec.”*

19-20Inguc mibong Pita nga Yohane yeki yowa yanguc bafaliyeyeleiboc, “Wiyac dongenonggengti nganiibeng ailu hedecnonggengti ngageibeng, yogo nalic mi bisockedabelengte. Ngenge ngengung ngagenaguning, ngengele yowa me Wapongte yowa tengkenoga? Weni yogodi Wapongte dongewa madickegac?”*

21Inguc miboc yenge yowa hatacmac mihangoc-hangocineholec aiyetelu moc locepabong hikeiboc. Yogo yangucte, pasi fikenale ngic-ngigac sasawadi Wapong afeeibong. Ilec salecebaicne wenuc ailenoga, ilec kpungkeibong. 22Nga ngic pasi bibiineholec higeina fikeme madickewec, ye ngic hifaine 40 ingucne aiicne, aime yenge salecebaicne moc hegilecepaibong.

Wapongti kuc yelenale milockeibong

23Hegilecepabong Pita nga Yohane yeke alingfocngineng yengela hefaliye hikeiboc. Hikelu depec-baba ngic micne ailu micnefocngineng yowa miibong, ilec yowa-siduc edocebaboc ngageibong. 24Ngagelu yenge kwele moniyang ailu Wapong wackelu milockelu yanguc miibong, “Kuctowa fileine Wapong, ga honocmeng nga himong ailu kiwec nga wiyac sasawa fungine fungine bafuwaing.* 25Gagi biyachac Tili Asu edoengka yedi ngambononggeng ailu bole-madecgone Dawidi, yele micka lome yedi yowa yanguc miwec,

‘Foinac himongne himongne ngic-ngigac aalicebame ngicne ngicne yenge aibaba sowacne ainogale yowa mingagec ailu ngage-ngage bole balu aibibiyelu lonaguibong. 26Himongte ngictau nga damong yenge kpatulelu sanangneyac wenogale domalu Sugucne nga Mesia ngaba aiyeteibong.’ (Miti Gee 2:1-2)

27Yowa i noine fikewec, yogo ga bole-madecgone gbagbacne, i Yesu Kristo hocne Mesia bawosaeing. Aime taon iwa hocne ngictau Herode nga damong Pontius Pailat, yeke Israel yengele alingkacni miyac, yenge Israel ngic-ngigac yengeholec kpatulelu Yesu ngaba aicnoibong.*28Ailu esecne geicne kucka nga micgonedi ming ilecsoc inguc aicnoyackeibong.*29O Sugucne, yogo milu yowangineng ngani-ngagec ailu kwelec kwekwefocgone kuc baficnubalu domaengka yowagone hangoc mikac mibeng yegengkedaic.*30Miebengka molegone sungkeng socka madickeningte nga ngagesingkeningte pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine bole-madecgone gbagbacne Yesu, yele wacka fike-hikedaic.”

31Inguc milockebong motome mac kpaduckelu ngiyeibong, yogo memeya ingucne bame Tili Asudi kwelenginang wakeme Wapongte yowa hangoc mikac mibong yegengkeyelewec.

Yesule habu kwele moniyangka baficnaguibong

32Yesu ngagesingkeibong, habu yogo yenge kwele moniyang ailu wiyac fayelewec, ilec nale gale mi miibong walecngineng balu gaibong.*33Salecebaicne yenge Sugucne Yesu homackacni fangkewec, siduc yogodi basanangebanale ailu kucineholec mibong yegengkeme gaibong. Aime Wapongti moc bamadiceba-benangkewec. 34Yengele hewacnginang monicti wiyac monicte mi kpungkewec, miyac. Ngic-ngigac sasawa mac-himongnginengkolec gaibong, yenge mac-himongngineng yogo salelu moneng balu*35salecebaicne yengela lolu gaibong. Lolu gabong, yengi ngic nosing-wiyacte basackeibongsoc botoc bayelelu gaibong.

36Aime ngic monic gawec wacine Yosefe, salecebaicne yengi wacine monic Banabas wackeibong, ilec fungine yanguc: Mibasanang aiyelenale madec. Ye Liwaile alingkacni+ Saiparus nucka fikewec. 37Ngic ye himongngine monic salelu moneng balu salecebaicne yengela bahikelu loyackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index