Search form

Salecebaicne 4:1

Pita nga Yohane muc-macka locepaibong

1Pita nga Yohane yeki ngic-ngigac yowa inguc edocebalu domaebocka depec-baba ngic ailu Ibu-kulucte lebe-ngic micne nga Sadyusi yenge momoc yekela lelu iwahac domaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index