Search form

Salecebaicne 4:10

10ngenge nga Israel-ngic sasawa ngageningte yowa yanguc mibe, ngenge Yesu Kristo Nasaret-hocni malicpongka webong homame Wapongti ye homackacni bagboliyeme fangkewec gagac. Aime yele wacka ngic yogo madickelu dongenginang domagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index