Search form

Salecebaicne 4:16

16“Nongileng ngic yaeckang wenuc aiyetenangte kpungkegac. Yengi ngagesingkeningte yeke pasi sasawa bibiineholec baboc Yerusalemkocni ngic-ngigac yenge siducnginec biyac ngageyackeibong, ilec nalic mi bisockedabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index