Search form

Salecebaicne 4:2

2Aime yeke Yesu ye micnenonggeng balu homackacni fangkeme homaicne momoc fangkedaingte, ilec yowa-siduc ngic-ngigac miboc yegengkeyelewecte micnefocngineng yenge yekele aalic ngagelu ngaba aiyeteibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index