Search form

Salecebaicne 4:25

25Gagi biyachac Tili Asu edoengka yedi ngambononggeng ailu bole-madecgone Dawidi, yele micka lome yedi yowa yanguc miwec,

‘Foinac himongne himongne ngic-ngigac aalicebame ngicne ngicne yenge aibaba sowacne ainogale yowa mingagec ailu ngage-ngage bole balu aibibiyelu lonaguibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index