Search form

Salecebaicne 4:27

27Yowa i noine fikewec, yogo ga bole-madecgone gbagbacne, i Yesu Kristo hocne Mesia bawosaeing. Aime taon iwa hocne ngictau Herode nga damong Pontius Pailat, yeke Israel yengele alingkacni miyac, yenge Israel ngic-ngigac yengeholec kpatulelu Yesu ngaba aicnoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index