Search form

Salecebaicne 4:5

Pitadi Yesule wac mime yegengkewec

5Saeme Yuda-ngic yengele damong nga micnefocngineng ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge Yerusalem kpatuleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index