Search form

Salecebaicne 5:21

21Inguc edocebame ngagelu mac sae-saele Ibu-kulucka felu ngic-ngigac edocebalu weduyeleibong.

Dameng iwa depec-baba ngic yengele damong sugucnedi alingfocineholec Yuda-ngic yengele tutumangtowa, ilec memba nga Israel ngic-ngigac yengele micnefocngineng wacebame kwesilu kpatulelu kpaduckeibong. Kpaduckelu salecebaicne baceba kwesiningte muc-macka yowa lobong hikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index