Search form

Salecebaicne 5:25

25Inguc aibong ngic monicti wele miwec, “Ngagegaing, ngic muc-macka locebabiyeng, yenge Ibu-kulucka ngic-ngigac weduyelelu domagaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index