Search form

Salecebaicne 5:26

26Inguc mime lebe-ngic micnengineng yedi lebe-ngic bacebame hikeibong. Aime ngic yengi posadi wikelu holecebadaingkale hangocebame salecebaicne ulucne mengocebalu weleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index