Search form

Salecebaicne 5:28

28“Ngenge Yesule wac-siducine ngic-ngigac mi edocebalu weduyeleningte mingeleibeng. Aime ngengebac Yerusalem ngic-ngigac sasawa yengela hatacmac mibong yegengkeyelegac. Ailu ngic yogolec sacte bikic, yogo nongele witiwa lonogale migaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index