Search form

Salecebaicne 5:34

34Inguc mibong tutumangtowanginang Farisaio ngic monic ngiyewec, wacine Gamaliel, ye Wapongte yefe-yowale wewedu ngic ailu ngic-ngigac yenge ye alang bacnocaigaing. Yedi miwec, “Ngenge ngic yago mac sobengka baceba haulu domaebong.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index