Search form

Salecebaicne 5:35

35Inguc mime baceba haubong micne-baba alingfocine yanguc edocebawec, “Israel ngic, ngenge ngic yago funginengineng ngage-motolu aibaba i aiyeledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index