Search form

Salecebaicne 5:38

38Ilec ailu yanguc edocngebabe ngagening, ngenge ngic yago hegilecebabong hikening. Yenge bole yogo ngic ngage-ngagewa bagaingka, yogo ngic yekele bole miyac aiwec, inguc miyac aidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index