Search form

Salecebaicne 5:9

9Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Foinac, ngeke Sugucnele Asu lokwesacka lonogale mingagec ailu kwele moniyang aibiyec. Ngagegic, ngawegone longkelu wele nu lobina domagaing, yenge ga inguchac tenggulu hike longgudaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index