Search form

Salecebaicne 6:12

12Inguc mibong ngic-ngigac habutowadi ailu Yuda-ngic micnefocngineng nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengele kwele kwefangkeibong. Kwefangkebong yenge Stefen balu hobalu Yuda-ngic yengele tutumangtowa iwa bahikeibong,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index