Search form

Salecebaicne 6:13-14

13-14iwa kwesac ngic locebaibong yengi sanangneyac yanguc miibong, “Ngic yago ye nongileng ailu yefe-yowanonggeng nga Wapongte mac gbagbacne damengsoc misowalec aigac. Yedi yowa yanguc mime ngageibeng, ‘Yesu Nasaret-hocni, yedi mac yago basowalelu yefe-yowa Mosesdi mifuwanolewec, yogo hegilelu yowa gbolicne bafuwanolegac.’”

15Aime Yuda-ngic sasawa tutumangtowanginang ngiyeibong, yengi Stefen ngani-lilickelu nganibong haic-sogeine angelo yengele silic ingucne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index