Search form

Salecebaicne 6:3

3Agofocnonggeng, ilec ailu ngenge ngic 7 ngengileng hewackacni bawosaecebadaing. Ngic Asudi kwelengineng wakeme ngage-ngage nga aibabangineng madicne nganicebacaigaing, ngic ingucne bawosaecebadaing. Aime nonge nosing heuc-heucte bole yogo yelebeng badaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index