Search form

Salecebaicne 6:5

5Yowa inguc mibong habutowa yenge ngagebong madickewec. Aime ngic yanguc bawosaecebaibong: Stefen, ye ngage-ngagesingtowaineholec ailu Tili Asu kweleina wakeyackeicne facnowec, ailu Filip nga Porokorus ailu Nikanor, Timon nga Pamenas ailu Nikolas. Nikolas ye Antiok taonkacni ailu ye Israel yengele alingkacni miyacti Yuda-ngic yengeholec taockewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index