Search form

Salecebaicne 7:10

10doickacni baickelu kwele-madicka gaga bafuwacnowec. Yedi Yosefe kwele-efec aicnolu ngage-ngage motoc lacnome Aigita ngictau Faraodi ngage-ngageine yogo nganime madickeme yeicne mac mafaine nga Aigita-ngicfocine momoc damongebalu ganale ngic sugucne lowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index