Search form

Salecebaicne 7:16

16Homabong kponggbongngineng Sekem macka baceba kwesiibong. Kwesilu Abrahamti Sekem mackacni ngic monic Hamor yele madecfocine yengelacni himong monic dongesile ailu siliwa moneng gocnedi fuli bawec, iwa locebaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index