Search form

Salecebaicne 7:25

25Welu yanguc ngagewec, ‘Na alingfocne Faraole molewacni bamoctocebanogale milu Wapongti bole inguc nelewec, i ngage-motogaing mecne.’ Ye inguc ngagewec, aime Israel ngic-ngigac yenge yogobac mi ngage-motoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index