Search form

Salecebaicne 7:34

34Na ngicfocne Aigita himongka sowacne aiyelebong nganicebagabac, ailu hiyabong ngagegabac. Yogo bacebabe kwesiningte yakumac wagabac. Ilec Aigita himongka salecgube biyac hikedamec.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index